CLASS

OF INNOVATOR

หลักสูตรนวัตกรรม เพื่อทักษะการทำงานแห่งโลกอนาคต

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ร่วมกับ FutureSkill
แพลตฟอร์มเรียนออนไลน์แห่งทักษะโลกอนาคต ร่วมกันออกแบบหลักสูตร Class of Innovator
เพื่อเผยแพร่ความรู้และทักษะในยุคดิจิตอล

ความร่วมมือกันระหว่าง

FS x KMITL

|

FS x KMITL

ความร่วมมือที่เกิดขึ้นด้วยจุดประสงค์เดียวกันจากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ผู้มีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์การสอนในด้านนวัตกรรม และ FutureSkill ที่มีความเชี่ยวชาญในการพัฒนาแพลตฟอร์มเรียนออนไลน์ที่เน้นทักษะแห่งโลกอนาคต

ดูเพิ่มเติม

FS x KMITL
FS x KMITL

เรียนรูปกับผู้เชี่ยวชาญด้านวัตกรรม

ในแต่ละคอร์สเรียน คุณจะได้เรียนกับคณาจารย์และผู้เชี่ยวชาญจาก สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

วัดความก้าวหน้าของคุณ

คุณสามารถตั้งเป้าหมายการเรียนในแต่ละสัปดาห์ได้ด้วยตัวคุณเอง และติดตามความคืบหน้าของเป้าหมายและการเรียนผ่านฟีเจอร์ของแพลตฟอร์ม

รับใบประกาศนียบัตรเมื่อเรียนจบ

เมื่อเรียนจบ และทำตามเงื่อนไขในแต่ละหลักสูตร คุณจะได้รับใบประกาศนียบัตรที่รับรองโดยสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และ FutureSkill

เลือกหลักสูตร

ที่คุณต้องการเรียนรู้

ผู้เชี่ยวชาญด้านวัตกรรม

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าฯ ลาดกระบัง

อาจารย์ของเราเป็นมืออาชีพที่ได้รับการยอมรับและมีประสบการณ์อย่างกว้างขวางในด้านนวัตกรรมรวมถึงดิจิทัลในบริษัทต่างๆเหมาะกับผู้ที่สนใจเรียน ระดับนักเรียนนักศึกษาไปจนถึงวัยทำงาน

CERTIFICATE

OF COMPLETION

futureskill certificate

ABOUT

FS x KMITL

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

วิสัยทัศน์ KMITL - การสร้างสรรค์งานวิจัย และนวัตกรรมสู่สังคมโลก The World Master of Innovation สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังมุ่ง เน้นทางด้านวิชาการและการวิจัยโดยเน้นการปฏิบัติจริง นอกจากจะมีสำนักบริหาร งานวิจัยและนวัตกรรมซึ่งเป็นหน่วยงานที่ส่งเสริมและสนับสนุนทางด้านงานวิจัยแล้ว จนได้รับการจัดอันดับให้เป็นสถาบันการศึกษาที่ติดอันดับ 1 สุดยอดมหาวิทยาลัยไทย ด้านงานวิจัย(Research) ด้าน Industry Income จากการจัดอันดับของ Asia UniversityRanking 2022 โดย Time Higher Education

และความร่วมมือระหว่าง FutureSkill แพลตฟอร์มการเรียนออนไลน์เพื่อการ Upskill-Reskill ให้คนไทยได้เสริมทักษะที่เป็นที่ต้องการในตลาดแรงงาน เพื่อลดอัตราการว่างงานและ การเลิกจ้างที่สูงมากในประเทศไทยด้วยการออกแบบ คอร์สเรียนโดยเน้นที่ 3 ทักษะสำคัญคือ Technology, Creativity และ Business ที่เป็นทักษะที่ตลาดแรงงานต้องการสูงและมีความสำคัญอย่างมากในการพัฒนาประเทศ

Class of Innovator หลักสูตรนวัตกรรม
เพื่อทักษะการทำงานแห่งโลกอนาคตเหมาะสำหรับ
ผู้ที่สนใจด้านนวัตกรรมในยุคดิจิตอล

การร่วมมือครั้งนี้เป็นก้าวสําคัญในการต่อยอดและเผยแพร่ความรู้และทักษะในยุคดิจิตอล

เสียงตอบรับผู้เรียนจริง
ตั้งแต่ระดับนักเรียน
นักศึกษาไปจนถึง วัยทำงาน
หลากหลายอาชีพ
ของ FutureSkill

Copyright © 2022 LIKEME X CO., LTD.